Zgromadzenia izb adwokackich od 26 stycznia 2021 r. ważne bez względu na kworum

Od 26 stycznia 2021 r.  nie ma obowiązku kworum dla ważności wyborów i uchwał na zdalnych zgromadzeniach izb adwokackich

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Czytamy w niej:

3)  w art. 14ha:

  1. a)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:„1a. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zgromadzenia izby adwokackiej, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651 i 2320), Krajowy Zjazd Adwokatury oraz wybory odbywające się w ich trakcie, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze, mogą odbywać się w sposób, który nie wymaga obecności w tym samym miejscu uprawnionych do udziału, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.(…)
  2. b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:„2. Wybory przeprowadzone w sposób, o którym mowa w ust. 1–1b, oraz uchwały podjęte w ten sposób są ważne bez względu na to, ile osób uprawnionych do głosowania wzięło w nich udział. Wymóg powiadomie- nia o projekcie uchwały uważa się za spełniony w przypadku wysłania projektu na ostatni znany adres osoby uprawnionej, określony na podstawie właściwych przepisów samorządowych.”,
  3. c)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b:

   „3a. Naczelna Rada Adwokacka określa sposób działania zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także sposób przeprowadzenia w tym okresie wyborów, o których mowa w ust. 1a, wyborów organów samorządu adwokackiego oraz wyborów osób pełniących funkcję w tych organach lub funkcję w samorządzie adwokackim.

Powyższe unormowania wchodzą w życie dzień po ogłoszeniu ustawy, czyli od 26 stycznia 2021 r.

Niemniej zachęcamy wszystkich adwokatów do uczestnictwa w zgromadzeniach i osiągnięcia frekwencji jaka była podczas zgromadzenia Łódzkiej Izby Adwokackiej 91,6%.

Mimo wejścia w życie ustawy, zadbajmy o frekwencję

w Warszawie: