Adwokaci uczestniczący w Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, uwzględniając przebogaty dorobek płynący z rozlicznych głosów wyartykułowanych w toku dyskusji, jak również uwzględniając informacje przedstawione przez uczestniczących w dyskusji gości postanawiają:

1. Wezwać władze polskiej Adwokatury do kontynuacji dotychczasowych prac celem których jest zapewnienie adwokatom właściwej dla tego zawodu pozycji w systemie organów pomocy prawnej Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności – zdaniem Zgromadzonych – należy doprowadzić do istotnych zmian w proponowanym modelu egzaminu adwokackiego, poprzez dodanie części ustnej tegoż egzaminu.Należy także w sposób stanowczy artykułować brak potrzeby tworzenia kolejnego zawodu w zakresie świadczenia usług prawnych.

2. Zgromadzeni udzielają jednoznacznego poparcia NRA do reprezentacji interesów polskiej Adwokatury we wszystkich pracach legislacyjnych sprzeciwiając się zarazem podejmowaniu indywidualnych działań przez nieumocowanych przedstawicieli Adwokatury.

3. Zgromadzeni w sposób jednoznacznie aprobujący przyjmują linię orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, w której manifestuje się troska o swobody obywatelskie jak i właściwe rozumienie instytucji i ducha państwa prawa.

Godzi się zauważyć, iż istotnym intelektualnym wkładem w to orzecznictwo są inicjatywy środowiska adwokackiego, którego przedstawiciele są kreatorami skarg składanych do Trybunału.

Stąd też Zgromadzeni postulują o zorganizowanie sesji naukowej celem której będzie opisanie intelektualnego dorobku Adwokatury zmaterializowanego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.

4. Zgromadzeni z najwyższym niepokojem przyjmują kierunki prac legislacyjnych rządu, które zmierzają do istotnego naruszenia poczucia bezpieczeństwa prawnego obywateli, wśród których to inicjatyw istotny niepokój budzi projekt ustawy o ewidencji ludności. Projekt ten burzy pewność obrotu prawnego, a niektóre jego uregulowania na gruncie kodeksu postępowania karnego stwarzają realne niebezpieczeństwo naruszenia wolności mieszkania i prywatności obywateli.

Zgromadzeni wyrażają – po zapoznaniu się z treścią uchwał Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 4.10.2008 r. – pełną akceptację ich treści, uznając zarazem, iż uzasadnienie tychże uchwał jest zgodne z intencjami Zgromadzonych.

 

Obejrzyj video Powitanie przez Dziekana Andrzeja Reichelta i przemówienia Gości Izby

Obejrzyj video Przemówienie Mec. Joanny Agackiej-Indeckiej, Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Obejrzyj video Felieton JMM „Na Zgromadzeniu i po

Obejrzyj fotoreportaż ze Zgromadzenia Izby